Algemene voorwaarden Martini Advocaten & Mediators

Artikel 1: Terminologie

Martini Advocaten & Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde advocaten, mr. Arianne Boogaart en mr. Irna Heijs van Heijs advocatuur & mediation, die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen. Martini Advocaten & Mediators is geen rechtspersoon noch een maatschap. Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten alsmede ten behoeve van (het bestuur van) de Stichting Beheer Derdengelden Martini Advocaten. Waar in deze voorwaarden wordt vermeld Martini Advocaten & Mediators wordt hier mede bedoeld ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten.

De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan één van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Martini Advocaten & Mediators opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.

De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Martini Advocaten & Mediators.

Hulppersonen en/of derden: In voorkomende gevallen worden voor de uitvoering van de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Martini Advocaten & Mediators hulppersonen en/of derden ingeschakeld. Martini Advocaten & Mediators zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever de keuze van hulppersonen en/of derden afstemmen. Martini Advocaten & Mediators is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van hulppersonen en/of derden. Opdrachtgever machtigt Martini Advocaten & Mediators om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen en/of derden te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op de werkzaamheden van de door Martini Advocaten & Mediators ingeschakelde hulppersonen en/of derden.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan één van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Martini Advocaten & Mediators verstrekt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

De werking van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Opdrachten 

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Martini Advocaten & Mediators. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Martini Advocaten & Mediators, niet tot een resultaatsverplichting. Martini Advocaten & Mediators zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

Martini Advocaten & Mediators zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martini Advocaten & Mediators handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de bij het samenwerkingsverband aangesloten advocaten van Martini Advocaten & Mediators.

De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

Het staat Martini Advocaten & Mediators vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Martini Advocaten & Mediators tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Martini Advocaten & Mediators ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Zowel de opdrachtgever als Martini Advocaten & Mediators is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

Martini Advocaten & Mediators is bevoegd om nà de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Martini Advocaten & Mediators zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium. Martini Advocaten & Mediators is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.

Artikel 4: Honorarium en kosten 

De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Martini Advocaten & Mediators een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium:

  • op uurbasis;
  • dan wel afhankelijk van de met Martini Advocaten & Mediators gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.

Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal zes minuten.

Ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen. De actuele tarieven staan vermeld op de website van Martini Advocaten & Mediators, www.martiniadvocaten.nl.

Daarenboven is de opdrachtgever aan Martini Advocaten & Mediators een vergoeding verschuldigd voor de door Martini Advocaten & Mediators gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Martini Advocaten & Mediators in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, salaris van door Martini Advocaten & Mediators ingeschakelde procesadvocaten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.

Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Martini Advocaten & Mediators ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.

Naast voornoemd voorschot brengt Martini Advocaten & Mediators periodiek, in beginsel één keer per maand, aan de opdrachtgever een factuur uit voor door haar verrichte werkzaamheden.

Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Martini Advocaten & Mediators gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan is Martini Advocaten & Mediators gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens Martini Advocaten & Mediators met de werkzaamheden een aanvang zal nemen.

Artikel 5: Betaling 

De opdrachtgever is gehouden de facturen van Martini Advocaten & Mediators zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen acht dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening, dan wel alleen als het niet anders kan à contant aan de kantoorvestiging te Groningen, mits het contant te betalen bedrag de hoogte van € 5.000,– niet te boven gaat.

Martini Advocaten & Mediators is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn.

Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Martini Advocaten & Mediators alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Martini Advocaten & Mediators voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Martini Advocaten & Mediators van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Martini Advocaten & Mediators is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Martini Advocaten.

Opdrachtgever machtigt het bestuur van De Stichting onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de derdengelden-rekening van de Stichting dan wel op de rekening van Martini Advocaten & Mediators en/ of op de rekening van ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten te ontvangen bedragen voor de voldoening zorg te dragen van declaraties van ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten aan opdrachtgever, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Martini Advocaten & Mediators voor eventuele beroepsfouten is steeds beperkt tot het bedrag, waarop de door Martini Advocaten & Mediators gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico, dat op grond van de voorwaarden van voornoemde verzekering voor rekening van Martini Advocaten & Mediators komt. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Martini Advocaten & Mediators is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Martini Advocaten & Mediators is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, virussen, onderschepping en/of manipulatie door derden).

De opdrachtgever vrijwaart Martini Advocaten & Mediators tegen alle aanspraken van derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Martini Advocaten & Mediators.

Alle mogelijke aanspraken jegens Martini Advocaten & Mediators vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Martini Advocaten & Mediators.

Alle mogelijke aanspraken jegens Martini Advocaten & Mediators vervallen in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende opdracht.

Artikel 7: Kantoorklachtenregeling  

Martini Advocaten & Mediators hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt, door publicatie op de kantoorwebsite, maar kan op verzoek ook per mail worden toegezonden.

Geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Martini Advocaten & Mediators, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de gewone rechter.

Artikel 8: Wijziging van algemene voorwaarden

Martini Advocaten & Mediators is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

 Artikel 9: Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Martini Advocaten & Mediators gedurende minimaal vijf jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Na 5 jaar bewaren wij uitsluitend nog – indien van toepassing – beschikkingen, vonnissen, convenanten, originele akten gedurende 15 jaar. Deze stukken zullen ook digitaal worden gearchiveerd.

Artikel 10: Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.